Bài 3: Ngăn những “tổ mối” trong “con đê” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bài 3: Ngăn những “tổ mối” trong “con đê” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”

Hội nghị Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”

Công tác phòng, chống tham nhũng cần bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Công tác phòng, chống tham nhũng cần bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể