Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng