Ngày 29 tháng 8 năm 1975: Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 8 năm 1975: Ngày truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

Ngày 28-8-1949: Ngày truyền thống Sư đoàn 308, Quân đoàn 1

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển gặp mặt kỷ niệm 24 năm ngày truyền thống

Ngày 26-8-1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Ngày 26-8-1945: Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Ngày 21-8-1976: Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4

Ngày 21-8-1976: Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 4, Quân đoàn 4

Ngày 15-8-1945: Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam

Ngày 15-8-1945: Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam

Ngày 1-8-1930: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ngày 1-8-1930: Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng