Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép sử dụng băng tần 5G

Nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép sử dụng băng tần 5G

Triển khai mạng 5G cần tính đến giải pháp và thời điểm phù hợp

Triển khai mạng 5G cần tính đến giải pháp và thời điểm phù hợp