Cộng đồng quốc tế nỗ lực bảo vệ lệnh ngừng bắn ở Gaza

Cộng đồng quốc tế nỗ lực bảo vệ lệnh ngừng bắn ở Gaza