Trung tướng, Giáo sư, nhà giáo Lê Xuân Lựu-một nhân cách cao đẹp

Trung tướng, Giáo sư, nhà giáo Xuân Lựu-một nhân cách cao đẹp