Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghệ An: Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hồng Phong tại Nghệ An: Nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Sắc mới trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sắc mới trên quê hương cố Tổng Bí thư Hồng Phong

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6-9-1902/6-9-2022): Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồng Phong (6-9-1902/6-9-2022): Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường