Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022