3 năm tù cho kẻ kích động lợi dụng biểu tình đập phá tài sản doanh nghiệp

3 năm tù cho kẻ kích động lợi dụng biểu tình đập phá tài sản doanh nghiệp