Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Có thể làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa

Có thể làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa