Người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm quy định bị xử lý như thế nào

Người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật vi phạm quy định bị xử lý như thế nào

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Có thể làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa

Có thể làm đơn khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa