Huyện Gia Lâm công khai, minh bạch trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Huyện Gia Lâm công khai, minh bạch trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ