Để hát Xẩm trường tồn cùng thời gian

Để hát Xẩm trường tồn cùng thời gian

Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm

Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm

Không để nghệ thuật hát xẩm bị thất truyền

Không để nghệ thuật hát xẩm bị thất truyền

Góp phần tôn vinh nghệ thuật hát xẩm

Góp phần tôn vinh nghệ thuật hát xẩm

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm trong xã hội đương đại

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm trong xã hội đương đại