Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm

Sức sống mới của nghệ thuật hát xẩm

Không để nghệ thuật hát xẩm bị thất truyền

Không để nghệ thuật hát xẩm bị thất truyền

Góp phần tôn vinh nghệ thuật hát xẩm

Góp phần tôn vinh nghệ thuật hát xẩm

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm trong xã hội đương đại

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm trong xã hội đương đại

Tích cực bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát xẩm truyền thống

Tích cực bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát xẩm truyền thống

“Ai học hát xẩm, tôi truyền bí quyết”

“Ai học hát xẩm, tôi truyền bí quyết”

Bảo tồn hát xẩm - Tôn vinh thôi chưa đủ

Bảo tồn hát xẩm - Tôn vinh thôi chưa đủ

Đưa nghệ thuật hát xẩm vào trường học

Đưa nghệ thuật hát xẩm vào trường học

Nhớ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu

Nhớ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu

Nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX đã ra đi

Nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ XX đã ra đi