Người giữ hồn cho những câu hát bài chòi

Người giữ hồn cho những câu hát bài chòi

Hát bài chòi - lưu giữ nét văn hóa miền Trung

Hát bài chòi - lưu giữ nét văn hóa miền Trung