Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ