11 tập thể, cá nhân được tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần thứ ba

11 tập thể, cá nhân được tặng Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hồ Chí Minh” lần thứ ba

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh-Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ