“Đôi mắt thần” và cuộc đối đầu “Điện Biên Phủ trên không 1972”

“Đôi mắt thần” và cuộc đối đầu “Điện Biên Phủ trên không 1972”

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đón đọc Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Đón đọc Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không