Đại tướng Lương Cường kiểm tra Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở 2

Đại tướng Lương Cường kiểm tra Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở 2

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba