Tháo gỡ nhiều khó khăn giúp cơ sở lưu trú du lịch nhỏ và vừa phát triển

Tháo gỡ nhiều khó khăn giúp sở lưu trú du lịch nhỏ và vừa phát triển

Cơ sở lưu trú sẵn sàng cho SEA Games 31

sở lưu trú sẵn sàng cho SEA Games 31