50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô: Bản hùng ca ngời sáng

50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô: Bản hùng ca ngời sáng