Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 thể gấu ngựa tại Hà Nội

Chuyển giao 4 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam

Chuyển giao 4 thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam

Chuyển giao cá thể gấu ngựa được nuôi nhốt cuối cùng tại Gia Lai

Chuyển giao thể gấu ngựa được nuôi nhốt cuối cùng tại Gia Lai

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ khẩn một cá thể gấu ngựa tại Lạng Sơn

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ khẩn một thể gấu ngựa tại Lạng Sơn

Nhận bàn giao hai cá thể gấu ngựa tại Rạp xiếc Trung ương

Nhận bàn giao hai thể gấu ngựa tại Rạp xiếc Trung ương