Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội

Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ 7 thể gấu ngựa tại Hà Nội

Chuyển giao 4 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam

Chuyển giao 4 thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam