60% ca Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5

60% ca Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc nhiễm biến thể BA.5