Đổi mới tư vấn tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Đổi mới tư vấn tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Không để bộ đội xuất ngũ thiệt thòi trong đào tạo nghề

Không để bộ đội xuất ngũ thiệt thòi trong đào tạo nghề

Chủ động tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Chủ động tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Điểm sáng chăm lo bộ đội xuất ngũ

Điểm sáng chăm lo bộ đội xuất ngũ

Chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ: Tuyên truyền, phổ biến kỹ để tránh băn khoăn, thắc mắc

Chế độ, chính sách đối với bộ đội xuất ngũ: Tuyên truyền, phổ biến kỹ để tránh băn khoăn, thắc mắc

Cựu chiến binh lo việc cho bộ đội xuất ngũ

Cựu chiến binh lo việc cho bộ đội xuất ngũ

Vướng mắc trong thu hút, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Vướng mắc trong thu hút, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ