Bệnh viện Trung ương Huế xác lập các kỷ lục mới về ghép tim

Bệnh viện Trung ương Huế xác lập các kỷ lục mới về ghép tim