Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Đối ngoại Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Đối ngoại Trung ương

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba