Góp phần để bộ đội tham gia giao thông đúng luật, an toàn

Góp phần để bộ đội tham gia giao thông đúng luật, an toàn