Giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước

Giới chuyên gia Trung Quốc khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước