Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối