Quân đoàn 1 thực hành thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng

Quân đoàn 1 thực hành thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng