Tổng cục  Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo dự trữ quốc gia

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Xuất cấp gạo và hàng dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh phòng, chống dịch Covid-19