Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ: Thi đua “3 tiên phong,  5 xung kích”

Tuổi trẻ Ban yếu Chính phủ: Thi đua “3 tiên phong, 5 xung kích”

Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2021

Ban yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2021

Ban Cơ yếu Chính phủ gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ

Ban yếu Chính phủ gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ

Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Ban yếu Chính phủ tổng kết công tác năm 2019

Ban Cơ yếu Chính phủ tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng

Ban yếu Chính phủ tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc với Ban yếu Chính phủ