Dự buổi kiểm tra có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. 

Năm 2022, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm của Đảng ủy cơ quan tổng cục đều xác định nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kết luận kiểm tra.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, đạt kết quả tích cực. Nổi bật là, đã triển khai áp dụng chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử quân sự được triển khai rộng rãi; một số cơ quan, đơn vị đã khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm hệ thống tin chỉ đạo điều hành; các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai rà soát, thúc đẩy ứng dụng các phần mềm dùng chung thực hiện kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong tổng cục.

Bên cạnh đó, tổng cục đã triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phiên bản WEP tại 14 cơ quan, đơn vị, phiên bản Windows form tại 15 cơ quan, đơn vị, chuyển giao chữ ký số cho 6 cơ quan, đơn vị trực thuộc. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định về công tác an toàn thông tin, an ninh mạng, công tác quản lý, khai thác sử dụng dịch vụ internet; 100% máy tính trạm kết nối mạng truyền số liệu quân sự và máy chủ được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo về công tác phát triển Chính phủ điện tử Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022, đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến nắm tình hình, kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Văn phòng tổng cục và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả mà Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu tổng cục tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai khắc phục hiệu quả, kịp thời. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần xây dựng khung kiến trúc về phát triển Chính phủ điện tử, coi đây là biện pháp ưu tiên, chú trọng hàng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp về ứng dụng phát triển Chính phủ điện tử.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo khi trực tiếp kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong tổng cục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung phối hợp đề xuất nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phục vụ tự động hóa chỉ huy và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tổng cục cần đẩy mạnh khai thác các phần mềm dùng chung, nhất là hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử quân sự; tăng cường trao đổi, chuyển nhận văn bản trên môi trường mạng quân sự.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu kiểm tra hệ thống máy chủ của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, cần chú trọng triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin cho mạng máy tính của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra an toàn thông tin, bảo mật trong mạng máy tính quân sự. Tiếp tục nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu quân sự, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các đơn vị đầu mối phục vụ trao đổi thông tin, xử lý công việc trên môi trường mạng; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử; coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức công nghệ thông tin cho các đối tượng, ưu tiên cho lực lượng làm công tác bảo đảm an toàn thông tin và phát triển Chính phủ điện tử.

Trong nội dung kết luận, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các đơn vị liên quan tích cực phối hợp, ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cả về hạ tầng, công nghệ, trang bị, nhân lực để đẩy nhanh hơn nữa công tác phát triển Chính phủ điện tử trong tổng cục, sớm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng của tổng cục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN