Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Binh chủng Pháo binh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Công ty TECAPRO

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại Công ty TECAPRO

Bộ Quốc phòng kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Bộ Quốc phòng kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 2

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh đoàn 16

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Binh đoàn 16

Toàn quân triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

Toàn quân triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng xác định đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024

Bộ Quốc phòng xác định đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số trong năm 2024