Người dân đảo Trần được sử dụng điện năng lượng mặt trời
go top