Báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt - nhất là triển khai các kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá cũng như sơ kết rút kinh nghiệm. Tập trung vào những cơ quan, địa phương, đơn vị được đánh giá thuộc nhóm có chỉ số thấp và có thông tin dư luận phản ánh chưa tốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của TP đã tạo được một số kết quả và có chuyển biến bước đầu trong thực thi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Cụ thể, về cải cách tổ chức bộ máy, TP đã hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế, giai đoạn 2022-2026 (giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức). Đến tháng 6-2023, đã giảm 2.385 biên chế viên chức so với năm 2022. Đồng thời, TP tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tuyển dụng, phê duyệt vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đánh giá hằng tháng và tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP. Bên cạnh đó, trong cải cách chế độ công vụ, công chức, TP đã chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.154 trường hợp theo quy định phân cấp quản lý; kiểm tra công vụ đột xuất 30 đơn vị.

Về cải cách tài chính công, TP đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các kết luận, các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách theo yêu cầu của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong 5 tháng đầu năm, toàn TP đã giải ngân 10.926,8 tỷ đồng, đạt 23,3% kế hoạch. Triển khai kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, đã có 45/50 đơn vị ban hành kế hoạch chi tiết, đảm bảo các mục tiêu UBND TP đã giao. Đối với 5 đơn vị còn lại, TP đã chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong 6 tháng đầu năm, TP đã đưa vào vận hành chính thức 4 hệ thống thông tin, ứng dụng dùng chung quan trọng. Cùng với đó, đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Đến nay, 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Hóa đơn điện tử đang hoạt động đăng ký thành công đạt tỷ lệ 99,16% đối với doanh nghiệp và 99,98% đối với hộ kinh doanh.

Đối với việc cải thiện mức độ hài lòng của cơ quan, tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp Thành phố, chỉ số Hài lòng (SIPAS) năm 2022 của TP Hà Nội đạt 80,16%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố (năm 2021 xếp thứ 30/63).   

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của TP Hà Nội đạt 66,74 điểm (giảm 1,86 điểm so với năm 2021), xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố (giảm 10 bậc so với năm 2021), chưa đạt mục tiêu đề ra tại Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy và Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND thành phố.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh báo cáo tại Hội nghị.

Để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, UBND TP chỉ đạo xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố (DDCI), báo cáo UBND TP trong quý I-2024; triển khai điều tra, đánh giá và công bố xếp hạng Bộ chỉ số này định kỳ hằng năm. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, trong 6 tháng cuối năm, TP tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, PARINDEX, PCI và triển khai kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội.

Tin, ảnh: LINH CHI