Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2021