Không để cán bộ trình độ, tác phong yếu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Không để cán bộ trình độ, tác phong yếu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Hà Nội tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới

Hà Nội tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thế hệ mới

Rất nhiều thủ tục hành chính đang hành hạ nhân dân!

Rất nhiều thủ tục hành chính đang hành hạ nhân dân!

Bộ Quốc phòng tập huấn rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ

Bộ Quốc phòng tập huấn rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ

Hội nghị công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hội nghị công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022

Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế

Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế