Hội nghị công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hội nghị công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022

Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế

Cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính thuế

Không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn khi đi làm thủ tục hành chính

Không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn khi đi làm thủ tục hành chính