Bộ Công an đề xuất cắt giảm 29 thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy

Bộ Công an đề xuất cắt giảm 29 thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Toàn quân triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

Toàn quân triển khai nghiêm túc các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử

Bộ Quốc phòng công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử

Bước tiến trong xử lý thủ tục hành chính tại Khánh Hòa

Bước tiến trong xử lý thủ tục hành chính tại Khánh Hòa