Đắk Lắk biểu dương 56 điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Đắk Lắk biểu dương 56 điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Phong trào thi đua Quyết thắng thúc đẩy phong trào dạy-học ở Trường sĩ quan Đặc công

Phong trào thi đua Quyết thắng thúc đẩy phong trào dạy-học ở Trường sĩ quan Đặc công

Hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018

Hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào việc mới, việc khó

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực cho toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực cho toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng thực chất, hiệu quả

Tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng thực chất, hiệu quả

Ra quân huấn luyện và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng

Ra quân huấn luyện và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng