Nhà máy Z157 phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017

Nhà máy Z157 phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2017

Khối Thi đua Báo chí - Xuất bản tiên phong trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Khối Thi đua Báo chí - Xuất bản tiên phong trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Kho Xăng dầu 182: Đơn vị điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Kho Xăng dầu 182: Đơn vị điển hình trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Công ty 715 tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2015

Công ty 715 tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2015

Điểm sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Điểm sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phong trào Thi đua quyết thắng góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phong trào Thi đua quyết thắng góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân: Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân: Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả

Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng khối quân sự địa phương

Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng khối quân sự địa phương

Quân khu 7: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng

Quân khu 7: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng

Hàng nghìn tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

Hàng nghìn tập thể và cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

12/12 đơn vị đồng loạt phát động phong trào thi đua quyết thắng 2014

12/12 đơn vị đồng loạt phát động phong trào thi đua quyết thắng 2014