Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng

Xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội (*)

Xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của quân đội (*)

Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với phong trào thi đua quyết thắng

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) với phong trào thi đua quyết thắng

Kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tại Binh đoàn 15

Kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tại Binh đoàn 15

Tạo “sức bật” từ phong trào Thi đua Quyết thắng

Tạo “sức bật” từ phong trào Thi đua Quyết thắng

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016