Phong trào thi đua quyết thắng  tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo

Phong trào thi đua quyết thắng tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo

Điểm sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Điểm sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua-khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua-khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng

Cụm thi đua số 5 Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Cụm thi đua số 5 Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện, hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Giữ vững truyền thống “Lá Cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng

Giữ vững truyền thống “Lá Cờ đầu” trong phong trào thi đua quyết thắng

Tạo đột phá, lan tỏa từ Phong trào Thi đua Quyết thắng

Tạo đột phá, lan tỏa từ Phong trào Thi đua Quyết thắng

Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

Khối thi đua LLVT 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019

Ba trụ cột trong Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Học viện Quân y

Ba trụ cột trong Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Học viện Quân y

Động lực từ Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân đoàn 3

Động lực từ Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân đoàn 3