Phong trào thanh niên do Đoàn thanh niên Tổng cục Kỹ thuật khởi xướng và dẫn dắt luôn được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia. Các phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của Tổng cục.

Trong đó, đã tích cực triển khai phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; phong trào thanh niên, trọng tâm là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được cụ thể hóa thành chương trình hành động của chi đoàn, đoàn cơ sở và được thanh niên hưởng ứng sôi nổi. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2022-2027), Tổng cục Kỹ thuật.

Để đạt được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, nhất là xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật.

Những kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Tổng cục, những biện pháp bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên của các cơ quan, đơn vị đã được phổ biến rộng rãi, nhân rộng trong toàn Tổng cục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên, làm chuyển biến các mặt công tác, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đồng thời hiệu quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên một mặt đã góp phần tạo nên nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. Mặt khác thông qua thực tiễn công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể áp dụng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật cho thấy một số kinh nghiệm như:

Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức; xây dựng động cơ, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên luôn phải bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục, chọn lựa đúng trọng tâm đột phá, quan tâm các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.

Coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, gắn trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, lực lượng trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên.

Chú trọng phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 

leftcenterrightdel
Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X tại Tổng cục Kỹ thuật.

Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên.

Hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Tổng cục Kỹ thuật góp phần phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạt giá trị, hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; không ỷ lại, dám nghĩ, dám làm, cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua hiệu quả của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Tổng cục Kỹ thuật đã cho thấy những bài học quý báu để tiếp tục làm tốt công tác này ở các cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đại úy LƯƠNG THỊ THANH NGA, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tổng cục Kỹ thuật (2021), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022. Hà Nội.

2. Tổng cục Kỹ thuật (2022), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. Hà Nội.