Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Cục Xe-Máy (Tổng cục Kỹ thuật) thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào thi đua quyết thắng

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật

Tổng cục Kỹ thuật hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng cục Kỹ thuật hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Kho KV3 Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho Tổng cục Kỹ thuật

Kho KV3 Đại hội Thi đua Quyết thắng làm trước cho Tổng cục Kỹ thuật

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thao ngành thông tin, ngành cơ yếu

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc Hội thao ngành thông tin, ngành cơ yếu

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng

Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng