Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng năm 2022.

Báo cáo bằng hình ảnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; nhận thức về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực.

Các kế hoạch, đề án về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong giai đoạn và riêng năm 2022 được ban hành kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử được nâng lên.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm. 

Cùng với đó, việc chuyển, nhận văn bản điện tử không mật trên đường truyền số liệu quân sự có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các cấp đã cơ bản hình thành thói quen sử dụng ứng dụng dùng chung phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành công việc trên môi trường điện tử; hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được tăng cường triển khai. Các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử đề ra trong kế hoạch của năm đến nay cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử của các cơ quan, đơn vị năm 2022; chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cấp nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh, khắc phục.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nội dung cải cách hành chính, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn; xác định kết quả cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính. Tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử năm 2023; bảo đảm thực hiện đúng lộ trình và đạt các chỉ tiêu, yêu cầu trên từng nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày kinh nghiệm bước đầu làm điểm về chuyển đổi số công tác hậu cần của Tổng cục Hậu cần.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo giao các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính và Chính phủ điện tử đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2023 và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu. Ảnh chụp qua màn hình

Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường thực hiện các dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tích cực triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu các chuyên ngành theo kế hoạch; từng bước triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số Bộ Quốc phòng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; tập trung thực hiện chuyển đổi số các ngành hậu cần, kỹ thuật, quân lực, nhà trường, tài chính bảo đảm thực chất, hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN