Khởi tố nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Khởi tố nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ