Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ