Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Các kế hoạch, đề án cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn và năm 2022 được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng tiếp tục được hoàn thiện. Chỉ tiêu Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng được hoàn thành; hoàn thành chuyển, nhận văn bản điện tử (không mật) trên đường truyền số liệu quân sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã có nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng, các phần mềm dùng chung được ứng dụng hiệu quả, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được chú trọng. Các mục tiêu, yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử đề ra trong kế hoạch cơ bản được hoàn thành, bảo đảm tiến độ.

Từ các kết quả đã đạt được góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp, góp phần xây dựng quân đội, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong thực hiện cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử nhằm hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các cấp.

Trong đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ này; rà soát các kế hoạch cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; đẩy mạnh triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Cục Quân lực và các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt triển khai thực hiện các kế hoạch, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Cục Tuyên huấn phối hợp với các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên về cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Bộ tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc; Văn phòng Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp chế... căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh, triển khai công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Đối với các ý kiến, đề xuất tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Văn phòng Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: DUY VĂN