Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị Quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đối với các dự án đất quốc phòng sử dụng kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì buổi kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC

Các cơ quan tích cực, chủ động trong tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện các nội dung xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ đạo 1389 đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với tiến hành các cuộc thanh tra về thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, chấp hành chính sách pháp luật; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng... Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cũng thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục pháp luật, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Qua kiểm tra đánh giá kết quả cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 92,3% đạt khá, giỏi.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Kết luận buổi kiểm tra, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả nổi bật của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; quản lý sử dụng đất quốc phòng và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu; nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chú trọng công tác xây dựng pháp luật; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, yêu cầu thực tiễn và chức năng nhiệm vụ; đồng thời chủ động rà soát pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để chủ động đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam báo cáo tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Nhấn mạnh vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu chiến lược về công tác quân sự, quốc phòng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; qua đó tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành pháp luật, kỷ luật; tích cực, chủ động trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị toàn quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng khắp; chú trọng phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật. Thực hiện tốt công tác xác minh, điều tra, kết luận các vụ việc, xử lý các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, sót lọt tội phạm, đáp ứng tốt các yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, nội dung dễ gây phát sinh tiêu cực; duy trì có nền nếp công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phòng ngừa ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, tội phạm.

DUY ĐÔNG