Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15-11-2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Bộ trưởng Nội vụ đã báo cáo rõ nhiệm vụ trình cấp có thẩm quyền lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 27).

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 11-2022). Ảnh:VPQH

Cụ thể, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 16/18 bộ, cơ quan. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Báo cáo “Kết quả thực hiện và lộ trình triển khai cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng các phương án triển khai đồng bộ các nội dung của chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27. Đó là:

- Tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp;

- Mở rộng quan hệ tiền lương;

- Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp;

- Bổ sung quỹ tiền thưởng; đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh các năm tiếp theo (tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mức lương thấp nhất cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27); dự toán nguồn kinh phí, kế hoạch nhiệm vụ đối với các Bộ, cơ quan liên quan.

Bộ Nội vụ cũng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành liên quan tiến hành sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 27.

Căn cứ tình hình kinh tế-xã hội năm 2023, kết quả phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 và khả năng cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn sau năm 2023 và Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Kinh tế Trung ương, chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ và ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ chủ động xây dựng “Báo cáo lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sau năm 2023 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ làm căn cứ ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng.

Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gửi Bộ Tư pháp thẩm định để thực hiện nhiệm vụ “từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng”.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ “tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo Bộ Nội vụ, ngày 27-4-2023, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 62/BCTĐ-BTP báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 5-2023.

THẢO NGUYÊN