Phát huy vai trò giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước

Phát huy vai trò giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước tháng 2-2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước tháng 2-2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng

Hỏi-Đáp pháp luật: Phạm vi điều chỉnh việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước

Hỏi-Đáp pháp luật: Phạm vi điều chỉnh việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước

Hỏi-Đáp pháp luật: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách nhà nước

Hỏi-Đáp pháp luật: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách nhà nước

Hỏi-Đáp pháp luật: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cho tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cho tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có thuộc diện được ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế không?

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có thuộc diện được ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế không?