Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, ngày 20-12-2022, Quân ủy Trung ương ban hành các nghị quyết về lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong xây dựng Quân đội như: Công tác khoa học quân sự, công tác kỹ thuật, công tác hậu cần, công tác tài chính toàn quân, việc nâng cao chất lượng huấn luyện, việc đổi mới công tác giáo dục-đào tạo.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng, PGS, TS Lê Minh Thái, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu những vấn đề trọng tâm của 6 nghị quyết: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác tài chính Quân đội đến năm 2030.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Trao đổi về các nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, đây đều là các nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, nội dung thiết thực; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ mọi mặt hoạt động công tác Quân đội; đặt nền móng cho sự phát triển của Quân đội trong thời gian tới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Với thời lượng học tập, phổ biến, quán triệt trong 1 ngày, đồng chí Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự yêu cầu, các cán bộ tham gia học tập nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe báo cáo viên giới thiệu; đồng thời chủ động kết hợp tự học, tự nghiên cứu để nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu, những điểm mới của nghị quyết. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc những chủ trương, biện pháp cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Sau Hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN