/doi-ngoai/p/5
/doi-ngoai
Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với LB Nga và New Zealand
go top
<