/doi-ngoai/p/4
/doi-ngoai
Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ lần thứ 27
go top